Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Specialiojo ugdymo įstatymas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" darbo tvarkos taisyklės

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T1-248 Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-8 Dėl vaiko maitinimo kainos Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-9 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-248 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokylinio ir priešmkyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvrtinimo" pakeitimo

Plungės lopšelio-darželio "Raudonkepuraitė" darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Plungės lopšelio-darželio "Raudonkepuraitė" nuostatai

Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą, panaudojimo aprašas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" reagavimo veiksmų planas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" vaikų kasdieninio lankymo apskaitos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo, apskaičiavimo ir mokėjimo, nemokamo maitinimo oganizavimo tvarkos aprašas

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas