Lopšelyje- darželyje veikia savivaldos institucijos – lopšelio- darželio taryba ir mokytojų taryba.

DARŽELIO TARYBA

Eil. nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Akvilė Domarkienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pirmininkas)
2 Daiva Liupkevičienė vyriausiasis buhalteris
3 Daiva Stankevičiūtė priešmokyklinio ugdymo mokytojas
4 Aušra Jankauskaitė
ikimokyklinio ugdymo mokytojas
5 Rasa Dinevičienė
ikimokyklinio ugdymo mokytojas
6 Viktorija Jonušienė
tėvų atstovas
7 Laura Petrutienė
tėvų atstovas


Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio- darželio patariamoji institucija, atstovaujanti vaikams, auklėtojams ir tėvams ( globėjams, rūpintojams) bei vietos bendruomenei.
Lopšelio-darželio taryba:
● tvirtina pagrindines darbo kryptis, aprobuoja lopšelio- darželio veiklos programą, nuostatus, sveikatos ir saugos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką,
● teikia siūlymus lopšelio- darželio direktoriui ir, svarstant darbuotojų darbo rezultatus, vertina lopšelio- darželio vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis,
● skiria atstovus į atestacijos komisiją,
● kontroliuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą,
● švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūra vykdančios institucijos nustatę, kad lopšelio- darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio- darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - nuolat veikianti lopšelio- darželio savivaldos patariamoji institucija, kuri:
● aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,
● analizuoja lopšelio- darželio veiklos programą, aptaria ugdymo planus, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus,
● aptaria ugdytinių sveikatos, saugos darbe, ugdymo, poilsio ir mitybos klausimus,
● skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
Pedagogų tarybą sudaro: lopšelio- darželio direktorius, visi dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai. Pedagogų tarybos pirmininkas yra direktorius.
Pedagogų taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 3 k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.