Lopšelyje - darželyje veikia savivaldos institucijos – mokyklos taryba ir mokytojų taryba.

MOKYKLOS TARYBA

Eil. nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Akvilė Domarkienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pirmininkas)
2 Regina Gudavičienė
logopedas
3 Daiva Jurkienė
priešmokyklinio ugdymo mokytojas
4 Aušra Jankauskaitė
ikimokyklinio ugdymo mokytojas
5 Erika Bernotienė
darželio bendruomenės atstovas
6 Viktorija Jonušė
tėvų atstovas
7 Raminta Astrauskienė
tėvų atstovas
8 Kristina Kimantaitė - Šetkauskienė tėvų atstovas

 

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, atstovaujanti pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą taryba atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.
Tarybos veiklos sritys (kompetencija):
• nustato Mokyklos veiklos perspektyvas, aprobuoja Mokyklos nuostatus, strateginį planą, metinį veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles;
• inicijuoja šeimos ir Mokyklos bendradarbiavimą;
• išklauso direktoriaus metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų dėl Mokyklos veiklos, vertina vadovo veiklą;
• teikia siūlymus direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
• svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus.
• už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai.
Mokytojų taryba:
• aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
• svarsto Mokyklos veiklos planą, aptaria ugdymo planus;
• analizuoja Mokyklos veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
• aptaria vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
• skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.