ĮSTAIGOJE VEIKIANČIOS KOMANDOS:
Veiklos planų sudarymo – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vita Lukošienė, Rasa Dinevičienė, Aušra Jankauskaitė, Daiva Jurkienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Akvilė Domarkienė;
Įstaigos įvaizdžio kūrimo – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Vengalienė, Jovita Geštautė, Sigutė Varkojytė-Varnienė, Daiva Stankevičiūtė, Sandra Meškauskytė;
Tvarkų sudarymo ir koregavimo – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Loreta Navickė, Sigita Butkuvienė, Genovaitė Eitvydienė, Snieguolė Stoncelienė, Odeta Derkintienė;
Vidaus audito – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Egida Plaipienė, Ona Mažeikienė, Odeta Derkintienė, Snieguolė Stoncelienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Akvilė Domarkienė;
Projektų ir projektų valdymo, renginių organizavimo – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Dinevičienė, Lina Norkienė, Regina Gudavičienė, Nijolė Puplauskienė, Sigita Butkuvienė, Jolanta Žebrauskienė.

KOMISIJOS, KOMANDOS

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

ATESTACIJOS KOMISIJA 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daiva Valužienė

Direktorius ( komisijos pirmininkas)

2.

Dangirutė Vaškienė

Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

3.

Aušra Jankauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

4.

Ona Mažeikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

5.

Loreta Navickė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Akvilė Domarkienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  (komisijos pirmininkas)

2.

Rasa Staponkienė

Visuomenės sveikatos biuro specialistė 

3.

Odeta Derkintienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

4.

Egida Plaipienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

5.

Regina Gudavičienė

Logopedas

 6.

 Erika Bernotienė

Mokytojo padėjėja ugdymui (komisijos sekretorius)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų

Atestacijos komisija sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją:
● skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją,
● sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją,
● didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Vaiko gerovės komisija  sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:
● gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą , atlieka vaiko, turinčio ugdimosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdimosi poreikių pradinio vertinimo,
● kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui,
● konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių,
● konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais,
●gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.