ĮSTAIGOJE VEIKIANČIOS KOMANDOS:
Veiklos planų sudarymo – auklėtojos Vita Lukošienė, Rasa Dinevičienė, Aušra Jankauskaitė, pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė;
Įstaigos įvaizdžio kūrimo – auklėtojos Irena Vengalienė, Odeta Derkintienė, Sigutė Varkojytė-Varnienė, Daiva Stankevičiūtė, Sandra Meškauskytė;
Tvarkų sudarymo ir koregavimo – auklėtojos Loreta Navickė, Sigita Butkuvienė, Genovaitė Eitvydienė, Snieguolė Stoncelienė;
Vidaus audito – auklėtojos Egida Plaipienė, Ona Mažeikienė, pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė;
Projektų ir projektų valdymo, renginių organizavimo – auklėtojos Gražina Stanienė, Regina Gudavičienė, Nijolė Puplauskienė, Sigita Butkuvienė, Jolanta Žebrauskienė.

KOMISIJOS, KOMANDOS

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

ATESTACIJOS KOMISIJA 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daiva Valužienė

Direktorė ( komisijos pirmininkė)

2.

Dangirutė Vaškienė

Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

3.

Aušra Jankauskaitė

Auklėtoja

4.

Ona Mažeikienė

Auklėtoja

5.

Loreta Navickė

Auklėtoja

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Akvilė Domarkienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui  (komisijos pirmininkė)

2.

Lina Donauskienė

Sveikatos priežiūros specialistė (komisijos sekretorė)

3.

Odeta Derkintienė

Auklėtoja

4.

Egida Plaipienė

Auklėtoja

5.

Regina Gudavičienė

Logopedė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų

Atestacijos komisija sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją:
● skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją,
● sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją,
● didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Vaiko gerovės komisija  sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:
● gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą , atlieka vaiko, turinčio ugdimosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdimosi poreikių pradinio vertinimo,
● kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui,
● konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdimosi poreikių,
● konsultuoja tėvus ( ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais,
●gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.