pastatas

LOPŠELIO-DARŽELIO VIZIJA

RAMŪS, PATENKINTI TĖVAI
DORI, KŪRYBINGI VAIKAI
DARBUOTOJAI- SUMANŪS MEISTRAI

LOPŠELIO-DARŽELIO MISIJA

Ugdymo įstaiga atvira kaitai, organizuoja visuotinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, atliepia pagrindines švietimo nuostatas, individualius ikimokyklinės įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų poreikius.
Teikia specialią pedagoginę pagalbą kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams. Plečia bendradarbiavimo erdvę mikrorajone, mieste ir Lietuvos Respublikoje, organizuodama edukacinius renginius.

LOPŠELIO- DARŽELIO UGDYMO TIKSLAS

Bendradarbiaujant su šeima ugdyti kūrybingą ir savarankišką vaiką, tenkinant jo poreikius, sudarant sąlygas jo gebėjimams plėtotis.

LOPŠELIO – DARŽELIO UŽDAVINIAI

1. Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo ir judėjimo poreikį.
2. Sudaryti sąlygas kalbėjimo įgūdžių formavimuisi, kalbinės patirties įgijimui, perimant savo tautos kultūrą, papročius, švenčių tradicijas.
3. Individualizuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į vaiko socialinę ir kultūrinę patirtį.
4. Užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.