ĮSTAIGOS ISTORIJA

1969 m. spalio 27 d. įsteigiamas 280 vietų lopšelis-darželis Nr. 3
1970 m. sausio 8 d. įstaiga pradeda darbą. Dirba 4 lopšelio ir 8 darželio grupės. Dvi lopšelio grupės savaitinės, kitos dirba 12 val. Pedagoginį darbą dirba 11 auklėtojų. Darželio vedėja – Regina Stūrienė.
1974-1975 m. vedėja dirba Elena Drizgienė.
1975 m. liepos 1 d. lopšeliui-darželiui vadovauja Genovaitė Eidukienė.
1978 m. lopšelis-darželis pavadintas ,,Raudonkepuraitė“.
1990m. įstaiga pasirenka etnokultūrinio ugdymo kryptį, kurią integruoja į bendrąją ugdymo programą. Ugdymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis „ kūrybinio- kompleksinio ugdymo metodu. Programa modifikuotai taikoma lopšelio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Įstaigoje suformuotos 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 parengiamosios mokyklai vaikų grupės.
1999 m. spalio 1 d. įstaigai pradeda vadovauti Daiva Valužienė.
2002m. įstaiga turi suformuotą filosofiją, misiją, viziją.
2003 m. Švietimo įstatyme greta ikimokyklinio ugdymo įteisinama nauja švietimo sistemos dalis – priešmokyklinis ugdymas, kuris neatsiejamai susijęs su ikimokyklinio ugdymo liberalizavimu su ugdymui keliamais aukštais kokybės reikalavimais.
2005 m. spalio 1 d. įstaiga tampa finansiškai savarankiška asignavimų valdytoja. Įsteigiami nauji etatai: vyriausiojo buhalterio, kasininko, sekretoriaus.
2007 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesas vyksta pagal lopšelio- darželio ,,Raudonkepuraitė“ pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, kurios turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą.