pastatas

LOPŠELIO-DARŽELIO VIZIJA

RAMŪS, PATENKINTI TĖVAI
DORI, KŪRYBINGI VAIKAI
DARBUOTOJAI- SUMANŪS MEISTRAI

LOPŠELIO-DARŽELIO MISIJA

Organizuoti visuotinį ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, įgyvendinti pagrindines švietimo nuostatas, individualius ikimokyklinės įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų poreikius. Saugoti ir stiprinti vaiko psichologinę ir fizinę sveikatą, gebėjimus, teikti specialią pedagoginę pagalbą kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams.
Plėsti bendradarbiavimo erdvę rajone, mieste ir Lietuvos Respublikoje, organizuojant edukacinius renginius.

BENDRUOMENĖS FILOSOFIJA

Mūsų ugdytiniai - bręstančios asmenybės su savo individualiais ir socialiniais poreikiais, kurias supa humaniški, kvalifikuoti ugdytojai, padedantys įgyvendinti vaikų ugdymo tikslus, glaudžiai bendradarbiaujantys su tėvais ir teikiantys jiems konsultacijas vaikų ugdymo klausimais.
Lopšelis – darželis vadovaujasi demokratiškumo, humaniškumo, tautiškumo principais, puoselėja lietuvių liaudies tradicijas ir papročius, į ugdomąjį procesą integruoja etnokultūros elementus, garantuoja vaikams ir darbuotojams saugias darbo ir tobulėjimo sąlygas.